Marina Zakharova

Презентация журнала Citizen K, которая состоялась 2 октября 2007 года.а